กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 • 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ
   
 • 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 และชี้แจงเป้าหมายของการจัดการศึกษา
 • 3. นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคม
   
 • 4. ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร  นำเสนอการรับส่งนักเรียน  และการจราจร
 • 5. ฝ่ายวิชาการและวิจัย  นำเสนอการจัดการเรียนการสอน
   
 • 6. ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์  นำเสนอแนวปฏิบัติของนักเรียนและกฎระเบียบต่างๆ