ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ศึกษาศาสตร์)  ระดับประถม    มีจำนวนอาคารหลายลักษณะดังนี้
                   เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระชนมายุครบ  80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้น้อมรับโครงการพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย  การร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  จัดทำกิจกรรม  “เยาวชนไทย ใฝ่การออม” เพื่อส่งเสริมแนวคิดการออมในวัยเด็กและเพื่อฝึกการออมแก่นักเรียนตลอดระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   โดยโรงเรียนได้ประสานงานกับ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ให้จัดเจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. มารับ   เงินฝากของนักเรียนเป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องที่ทางโรงเรียนได้จัดให้เป็น “ธนาคารจำลอง” และได้มีพิธีเปิดกิจกรรม  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา ( ศึกษาศาสตร์ ) ในวันที่  10  มกราคม  2550 จากวันนั้นถึงวันนี้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝากเงินกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารด้วยตนเองทุกสัปดาห์ที่ 4  ของเดือนช่วงเปิดเทอม  ปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากของนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมจำนวน  864  บัญชี   และทำการฝากเงินในกิจกรรมนี้จำนวน 43  ครั้ง  เป็นเงินทั้งสิ้น  7,200,864  บาท  (เจ็ดล้านสองแสนแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)  ด้วยผลสำเร็จดังกล่าวนี้  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตร ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ได้ปรับรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมเยาวชนไทยใฝ่การออม  ที่ให้นักเรียนฝากเงินกับ  “ธนาคารจำลอง”  ที่มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารมารับเงินฝากของนักเรียน  เป็นการให้นักเรียนได้ฝากเงินกับ “โรงเรียนธนาคาร” ซึ่งมีพนักงานธนาคารเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ในฐานะพี่เลี้ยงของกิจกรรม  ซึ่ง  “โรงเรียนธนาคาร"จะได้เปิดดำเนินการรับเงินฝากของนักเรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.15–12.45 น.