ในปีพุทธศักราช 2550 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระชนมายุครบ  80 พรรษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้น้อมรับโครงการพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  จัดทำกิจกรรม  “เยาวชนไทย ใฝ่การออม” เพื่อส่งเสริมแนวคิดการออมในวัยเด็กและเพื่อฝึกการออมแก่นักเรียนตลอดระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   โดยโรงเรียนได้ประสานงานกับ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ให้จัดเจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. มารับเงินฝากของนักเรียนเป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องที่ทางโรงเรียนได้จัดให้เป็น “ธนาคารจำลอง” และได้มีพิธีเปิดกิจกรรม  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา ( ศึกษาศาสตร์ ) ในวันที่  10  มกราคม  2550   นักเรียนได้ฝากเงินกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารด้วยตนเองทุกสัปดาห์ที่ 4  ของเดือนช่วงเปิดเทอม   มีบัญชีเงินฝากของนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมจำนวน  864  บัญชี   และทำการฝากเงินในกิจกรรมนี้จำนวน 43  ครั้ง  เป็นเงินทั้งสิ้น  7,200,864  บาท  (เจ็ดล้านสองแสนแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

             ต่อมา ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นได้ปรับรูปแบบเป็นโรงเรียนธนาคาร ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยมีพนักงานธนาคารเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น      ในฐานะพี่เลี้ยงของกิจกรรม  เปิดดำเนินการรับเงินฝากของนักเรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.15–12.45 น.