ประวัติโรงเรียนธนาคาร

 
  ระยะที่ 1 การก่อตั้ง
            
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)    ประสานงานกับสาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  สำนักงานใหญ่   กรุงเทพมหานคร   เรื่องโครงการ “ จดแล้วไม่จน ” ซึ่งทางธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่  ได้ประสานให้ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนจัดตั้งโครงการ  “ เยาวชนไทยใฝ่การออม ”   โดยมีพิธีเปิดโครงการ  ณ    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ในวันที่ 10 มกราคม 2550   ซึ่งมีกิจกรรม  ดังนี้
                 เวลา  9.00 น. -  10.30 น.  นักเรียนยูนิทA , B  เปิดบัญชีออมทรัพย์ที่  ห้องธนาคารจำลอง ภายในตึกธุรการ
                 เวลา  9.00 น. -  11.30 น.   นักเรียนยูนิทE , F    ฟังบรรยายเรื่อง “การออมทรัพย์ช่วยชาติอย่างไร”และทำบัญชีครัวเรือน แล้วเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารจำลองภายในตึกธุรการ
                 เวลา  13.30 น. -15.00 น.  นักเรียนยูนิทC , D  ฟังบรรยายเรื่อง “การออมทรัพย์ช่วยชาติอย่างไร”และทำบัญชีครัวเรือน แล้วเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารจำลองภายในตึกธุรการ
                  
  ระยะที่ 2 ระยะร่วมใจใฝ่การออม           
                  
         โรงเรียนได้ประสานให้ ธ.ก.ส.  สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เข้าไปรับเงินฝากของนักเรียน  โดยโรงเรียนจัดสถานที่ไว้เป็นโรงเรียนธนาคารให้นักเรียนทุกคนได้ฝากเงินกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารด้วยตนเองทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนช่วงเปิดเทอม  นักเรียนได้ทำการฝากเงินในกิจกรรม นี้  จำนวน 43  ครั้ง มีบัญชีรวมทั้งสิ้น 864 บัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น  7,200,864  บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
 
  ระยะที่ 3 โรงเรียนธนาคาร
 
         ด้วยผลสำเร็จดังกล่าว  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   (ธ.ก.ส.)   สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ปรับรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมเยาวชนไทยใฝ่การออม ที่ให้นักเรียนฝากเงินกับ “ธนาคารจำลอง” ที่มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารมารับเงินฝากของนักเรียน เป็นการให้นักเรียนได้ฝากเงินกับ“โรงเรียนธนาคาร” ซึ่งมีพนักงานธนาคารเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ในฐานะพี่เลี้ยงของกิจกรรม  ซึ่ง  “โรงเรียนธนาคาร” ได้เปิดดำเนินการรับเงินฝากของนักเรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.15–12.45 น.  โดยมีขั้นตอนในการก่อตั้งโรงเรียนธนาคารดังนี้           
 
  1.     1. ผู้บริหารโรงเรียนประชุมร่วมกับผู้บริหารของ ธ.ก.ส. เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารภายใต้กิจกรรมเยาวชนไทยใฝ่การออม โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
         1.1  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ให้กับนักเรียน
         1.2   เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
         1.3   เพื่อให้นักเรียนฝึกการออมโดยการเปิดบัญชีเงินฝากกับโรงเรียนธนาคารสาธิตหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
         1.4   เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
         1.5  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนางานและมีความภิมใจในผลงานของตนเอง
 
   2. แต่งตั้งอาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 
   3. คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นพนักงานของโรงเรียนธนาคารและประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานโรงเรียนธนาคาร เพื่อจัดเตรียมการดำเนินกิจกรรม
 
    4. เจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เกี่ยว กับภาระหน้าที่ของคณะ กรรมการที่ปรึกษาและพนักงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 
    5. คณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมประชุมกับพนักงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และศึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนธนาคารจากโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องการดำเนินการโรงเรียนธนาคารมาก่อนแล้วโดยใช้วิดีทัศน์จาก ธ.ก.ส
 
    6. แจ้งเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารให้ที่ประชุมโรงเรียนทราบเมื่อวันที่ 21 พฤศภาคม 2556
 
    7.  เจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น อำเภอเมือง ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนธนาคารเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม ศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในการเปิดบัญชีให้กับนักเรียนยูนิทเอ-ยูนิทเอฟ ในช่วงพักเที่ยงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ 9-18 กรกฏาคม 2556 โดยมีนักเรียนที่ร่วมเปิดบัญชีจำนวน 475 บัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน  126,342.50 บาท
 
     8. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จะดำเนินการพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   ตามกำหนดการดังนี้
              - 08.30 น.   นักเรียนยูนิท C1,C2และ B1 พร้อมกันที่อาคารอเนกประสงค์ วงไวโอลินนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) บรรเลงเพลง
             - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการโรงเรียนธนาคาร ณ อาคารอเนกประสงค์ โดย * ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับ   และกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเยาวชนไทยใฝ่การออมและโครงการโรงเรียนธนาคาร

*  ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธ.ก.ส.  (นางอภิญญา  ปุญญฤทธิ์)  เ ป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเยาวชนไทยใฝ่การออมและโครงการโรงเรียนธนาคาร

            - 09.30 น.  พิธีตัดริบบิ้นเปิดโรงเรียนธนาคาร  ณ  ตึกธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)
            - 10.00 น. แถลงข่าวโดย ผอ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,     รองผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)   ,ผอ.ฝ่ายเงินฝาก,ผอ.ฝ่ายกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และผอ. ธ.ก.ส. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
            - 10.30 น.  แขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจกรรม “สถานีเรียนรู้สู่การออมอย่างมีสุข” ประกอบด้วย
                      1) สถานีโรงเรียนธนาคาร อยู่ที่ตึกธุรการ
                      2) สถานีบัญชีครัวเรือน อยู่ที่ศาลาพักผู้ปกครอง
                      3) สถานีน้ำยาอเนกประสงค์ (น้ำยาล้างจาน) อยู่ที่ศาลารมย์
                      4) สถานีเวทีกลาง อยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์
             
     9. โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดำเนินการรับฝากเงินทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.15 – 12.45 น ตลอดปีการศึกษา
 
     10. คำขัวญของโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คือ “ออมเป็นนิจ  ชีวิตมั่นคง”