พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)