นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือ ได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กดลิงค์ https://library.kku.ac.th/ulib/ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์