• ...

  นัดเวลาประเมินผล

  นัดเวลาประเมินผล เรียนผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง นัดเวลาประเมินผลผ่าน Google Form     ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนัดเวลาประเมินผลผ่าน Google Form จากการสแกน QR Code  หรือผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ► นัดเวลาประเมินผ..

 • ...

  จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียนจำนวน 61 ชื่อ 167 ต้น

  จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียนจำนวน 61 ชื่อ 167 ต้น    โรงเรียนได้จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียน จำนวน 61 ชื่อ 167 ต้น โดยนักเรียนสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่แผ่นป้ายเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนั้นได้  ในการนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ในการสำรวจแล..

 • ...

  โครงการจิตอาสาตาวิเศษ

  จิตอาสาตาวิเศษ    วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบหมวกสัญลักษณ์จิตอาสาตาวิเศษให้นักเรียนอาสาสมัครจำนวน 29 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน และช่วยแนะนำการปฏิบัติตนที่ด..

 • ...

  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ    วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อ.สมจินต์ ศรีเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยมี อ.ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย หัวหน้างานแนะแนวเป็นผู้กล่..

 • ...

  กิจกรรม “วันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน”

  กิจกรรม “วันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน”    วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และได้ฝึกนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ ..

 • ...

  การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564

  การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564    ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   นักเรียนได้เลือกตั้งกรรมการนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 ก่อนการเลือกตั้งผู้สมัครทุกพรรคได้แถลงนโยบาย หาเสียงผ่านโทรทัศน์วงจรปิด และเดินหาเสียงในบริเวณโรงเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห..

 • ...

  กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา

  กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา    วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โดยมี อ.ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉ..

 • ...

  การมอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่จราจร

  การมอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่จราจร    วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นตัวแทนโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง  ในการมอบของขวัญแด่เจ้าหน้าที่จราจร  เพื่อแสดงความขอบคุณแ..

 • ...

  แจ้งขยายเวลาเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563

  ขยายเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2563        ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ได้มี..

 • ...

  กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน 2564

  กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน 2564    ► ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล 1. ทำการเข้าสู่ระบบโดยการกรอก รหัสนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน คลิกที่นี่  2. กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนให้ครบทุกหัวข้อ  3.แนบรูปภาพบิดา มารดา และผู้ปกครอง  4.กดปุ่มบั..