• ...

  กิจกรรมจิตสาธารณะ ณ มูลนิธิเด็ก บ้านลูกรัก

  วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นำโดย ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ มูลนิธิเด็ก บ้านลูกรัก โนนทัน  โดย ได้นำเงินและของบริจาคเพื่อสมทบกองทุนบ้านลูกรัก รวมทั้งมีการแสดงของทั้งสองหน่วยงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อม..

 • ...

  มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ

  วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดงาน "มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่ออาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.วัชรินทร์ ศรีรักษา  ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ..

 • ...

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

  วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรของงานลูกเสือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมเพื่อสร..

 • ...

  กิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

  วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรี..

 • ...

  การจัดกิจกรรม English Camp for D-F (IEC)

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for D-F (IEC) ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach )..

 • ...

  การจัดกิจกรรม English Camp for A-C (IEC)

       เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for A-C (IEC)  ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approa..

 • ...

  อบรมเชิงปฏิบัติการ TEAL

  วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ (TEAL: Technology-Enabled Active Learning) ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Scie..

 • ...

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิ..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

            วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยท่าน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกีย..

 • ...

  มอบหมวกจิตอาสา Playground

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบหมวกจิตอาสา Playground ให้กับนักเรียนจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเพื่อนนักเรียน และดูแลความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่น ..

 • ...

  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ยูนิทซี)

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 – 11.20 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษานอกสถานที่ ณ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมวิทยากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ ..

 • ...

  พิธีถวายราชสดุดี

  วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณาจารย์และนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุล..

 • ...

  กิจกรรมจิตอาสาจราจร

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมจิตอาสาจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจราจรของโรงเรียนในช่วงเวลา 7.45-8.15 น.      ในการนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์เสื้อจราจรสะท้อนแสงสีส้มจำนวน 5 ตัว จา..