ปัจจัยความสำเสร็จโรงเรียนธนาคาร

 
  ระยะที่ 1 การก่อตั้ง
            
   1.  โรงเรียนและธนาคารมีการติดต่อประสานงานกันสม่ำเสมอ

 

    2.  โรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลโครงการตลอดปี  ซึ่งทำให้บุคคลากรของโรงเรียนทุกคน

มีหน้าที่ดูแลโครงการร่วมกัน

 
    3.  โรงเรียนได้แจ้งรายละเอียดของโครงการนี้ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิท A)

ทราบในวันปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดเรียน  และได้เชิญชวนให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียน

โดยฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท

 
      4.  โรงเรียนได้ติดป้ายไวนิล  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการไว้ที่หน้าประตูโรงเรียนทุกด้านตลอดปี
 
      5.  โรงเรียนได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการฝากเงินแต่ละเดือน  ดังนี้
 
              5.1 ส่งหนังสือราชการถึงผู้ปกครองของนักเรียนที่มีบัญชีเงินฝากในโครงการเพื่อแจ้งให้ทราบว่าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าขอนแก่น อำเภอเมือง จะมาเปิดธนาคารจำลองเพื่อรับเงินฝากของนักเรียนในวันใด
 
             5.2  ประกาศหน้าเสาธงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทราบเกี่ยวกับวันที่ธนาคาร

จะมาเปิดธนาคารจำลองเพื่อรับเงินฝากของนักเรียนและแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ  ของโครงการ

เช่น  ยอดเงินฝากของนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน    หรือนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลจากการจับฉลากของธนาคาร  เป็นต้น

 
             5.3  ส่งตารางเวลาฝากเงินของแต่ละยูนิทให้กับอาจารย์ประจำยูนิท  เพื่อจะได้จัดส่งนักเรียนแต่ละยูนิทมาฝากเงิน

ตามเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง

 
      6.  ขณะดำเนินการฝากเงินในแต่ละเดือนนั้น  โรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่มาประจำที่

โรงเรียนธนาคารในโรงเรียนตลอดมาและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนแต่ละยูนิทที่มาฝากเงินตามตารางเวลาที่โรงเรียนกำหนด

 
       7.  เมื่อโรงเรียนปรับจาก ธนาคารจำลอง เป็น โรงเรียนธนาคาร  โรงเรียนได้รณรงค์ให้นักเรียนประจักษ์และตระหนักเกี่ยวกับ

ผลสำเร็จของโครงการ และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้สืบทอดโครงการและต้องมุ่งมั่นให้โครงการประสบผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

 

 
     ผลสัมฤทธิ์   : งานเห็นผล   คนเป็นสุข
 
       1.  นักเรียนเข้าใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
       2.  ร้อยละ 70  ของนักเรียนมีบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออมเงิน
 
       3.  นักเรียนมีบัญชีออมทรัพย์และฝากเงินออมสม่ำเสมอ
 
       4.  โรงเรียนได้ร่วมมือกับชุมชน
 

 
     ความภาคภูมิใจ
 
       1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการออมเพื่อช่วยชาติ
 
        2.  โรงเรียนได้น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน
 
        3.  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักทางสายกลาง   นั่นคือการพอประมาณ  การมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน
 

      เพลงออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง