• ...

    กิจกรรมชื่นชมยินดี เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ&n..

  • ...

    กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ยูนิทอี ปีการศึกษา 2566

    วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.–15.30 น. ยูนิทอีจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความเป็นพลโลก  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และ..

ดูข่าวสารทั้งหมด