• ...

    กิจกรรมจิตสาธารณะ ณ มูลนิธิเด็ก บ้านลูกรัก

    วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นำโดย ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ มูลนิธิเด็ก บ้านลูกรัก โนนทัน  โดย ได้นำเงินและของบริจาคเพื่อสมทบกองทุนบ้านลูกรัก รวมทั้งมีการแสดงของทั้งสองหน่วยงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อม..

  • ...

    มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ

    วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดงาน "มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่ออาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.วัชรินทร์ ศรีรักษา  ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ..

ดูข่าวสารทั้งหมด