โรงเรียนธนาคาร


                 ในปีพุทธศักราช 2550 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระชนมายุครบ  80 พรรษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้น้อมรับโครงการพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  จัดทำกิจกรรม  “เยาวชนไทย ใฝ่การออม” เพื่อส่งเสริมแนวคิดการออมในวัยเด็กและเพื่อฝึกการออมแก่นักเรียนตลอดระยะเวลาในการศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   โดยโรงเรียนได้ประสานงานกับ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ให้จัดเจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. มารับเงินฝากของนักเรียนเป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องที่ทางโรงเรียนได้จัดให้เป็น “ธนาคารจำลอง” และได้มีพิธีเปิดกิจกรรม  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา ( ศึกษาศาสตร์ ) ในวันที่  10  มกราคม  2550   นักเรียนได้ฝากเงินกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารด้วยตนเองทุกสัปดาห์ที่ 4  ของเดือนช่วงเปิดเทอม   มีบัญชีเงินฝากของนักเรียนที่อยู่ในกิจกรรมจำนวน  864  บัญชี   และทำการฝากเงินในกิจกรรมนี้จำนวน 43  ครั้ง  เป็นเงินทั้งสิ้น  7,200,864  บาท  (เจ็ดล้านสองแสนแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

      

                 ต่อมา ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นได้ปรับรูปแบบเป็นโรงเรียนธนาคาร ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยมีพนักงานธนาคารเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ในฐานะพี่เลี้ยงของกิจกรรม  เปิดดำเนินการรับเงินฝากของนักเรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.15–12.45 น.

     

     

พุทธศักราช 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พุทธศักราช 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ระดับประเทศ” ประเภทประถมศึกษา การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2557

พุทธศักราช 2558 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินวัยเยาว์ ประจำปี 2558”

การดำเนินกิจกรรมรับเงินฝากของนักเรียน โดยมีมีพนักงานธนาคารเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ลดบทบาทลง เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นประถมปลายมีคาบเรียนสุดท้ายในภาคเช้า เวลา 12.10 น. จึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นพนักงานโรงเรียนธนาคารได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนธนาคารได้ดำเนินการรับฝากเงินในยูนิทของตนเองแทน โดยจะรับฝากเงินทุกวันพุธของสัปดาห์และให้เจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มารับเงินฝากที่ห้องธนาคาร  พ.ศ. 2561 มีเงินฝากทั้งสิ้น 11,956,267.68 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)

                ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคารจำนวนมาก เมื่อนักเรียนยูนิทเอฟ  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนธนาคารจะให้นักเรียนปิดบัญชี ทำให้เงินในบัญชีของโรงเรียนธนาคารออกไปจากระบบ โดยในปีการศึกษา 2561 นักเรียนยูนิทเอฟปิดบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นยอดเงินทั้งสิ้น 3,065,490.61 (สามล้านหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว  นักเรียนไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและเงินยังคงอยู่ในระบบธนาคาร  และลดขั้นตอนการดำเนินงานของกรรมการโรงเรียนธนาคาร  ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ   การดำเนินงานเป็น A – School โดยเริ่มต้นปีการศึกษา 2562

 

3. การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนธนาคารสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในรูปแบบ A – School ร่วมกับ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น      อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

         3.1  ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงข้อตกลงการฝากเงินในโครงการ A - School

                  3.1.1  ธนาคารจะให้นักเรียนตามโครงการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารโดยตรง ในโครงการ A - School แทนบัญชีเงินฝากตามโครงการเดิม

                  3.1.2  นำยอดเงินฝากที่มีอยู่เดิมเข้าฝากในบัญชีเงินฝากตามข้อ 1 แล้วส่งคืนสมุดคู่ฝากเงิน เพื่อให้นักเรียนและครูตรวจสอบความถูกต้อง

                  3.1.3  การรับฝากครั้งต่อ ๆ ไป อาจารย์ประจำยูนิทและนักเรียนทำการรวบรวมเงินฝากจากนักเรียน พร้อมบันทึกจำนวนเงินฝากในเอกสารที่ธนาคารจัดทำขึ้น

                  3.1.4  พนักงานธนาคารจะออกรับเงินฝากตามรายละเอียดที่อาจารย์ประจำยูนิทรวบรวมไว้ ทุกวันพุธ (โดยธนาคารจะทำการปรับสมุดเงินฝากให้เดือนละ 1 ครั้ง)

                  3.1.5  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้นักเรียนผู้ฝากเงินแต่ละบัญชีในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร (อัตราดอกเบี้ย 0.5 % ต่อปี) ปีละ 2 ครั้งในเดือน กันยายน และ มีนาคม ของทุกปี

                  3.1.6  การถอนเงินฝากของนักเรียนตามโครงการ  จะต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ประจำยูนิทหรือจากผู้รับผิดชอบโครงการนี้ของโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

                  3.1.7 เมื่อนักเรียนจบการศึกษา นักเรียนสามารถฝาก-ถอนเงินได้ทุกสาขา ยกเว้น กรณีปิดบัญชีเงินฝาก  ต้องมาดำเนินการ ณ สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  เท่านั้น

         3.2 จำนวนสมาชิกของโรงเรียนธนาคาร

                  3.2.1 นักเรียนที่เป็นสมาชิกของโรงเรียนธนาคาร จำนวน 852 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

                  3.2.2 บุคลากรเป็นสมาชิกของโรงเรียนธนาคาร จำนวน 46  คน

         3.3 แผนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ในปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

                  3.3.1 โปรโมชั่นปีใหม่ 2562  นักเรียนจะได้รับของที่ระลึกจากโรงเรียนธนาคาร ตามเกณฑ์ดังนี้

                            - ฝากตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป ได้รับเครื่องเขียน เช่น ไม้บรรทัด, ยางลบ ทุกคน

                            - ฝากตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมเงินทุกคน

                  3.3.2 รางวัลยูนิทนักออมภาคต้น ปีการศึกษา 2562

                           โรงเรียนธนาคารสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จะแจกทุนแก่ยูนิทนักออมในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ คือ นักเรียนแต่ละยูนิทจะต้องฝากเงินตั้งแต่ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ยูนิทจึงจะได้รับทุนเดือนละ 200 บาท โดยในแต่ละยูนิทจะได้จัดสรรเงินซื้อรางวัลเข้ายูนิท 

                  3.3.3 รางวัลนักออมเงินรุ่นเยาว์

                           โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งที่เปิดรับฝากเงิน ดังนี้จำนวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักออมเงินรุ่นเยาว์ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

                  3.3.4 รางวัลนักออมเงินยอดเยี่ยม

                            โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งที่เปิดรับฝากเงินตลอดปีการศึกษา

                  3.3.5 มอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักออมเงินยอดเยี่ยม

                           โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท ให้แก่ นักออมเงินยอดเยี่ยม โดยการจับสลากรายชื่อนักออมเงินยอดเยี่ยมของแต่ละยูนิท

                  3.3.6 การจัดกิจกรรมตลาดนัดในสวน

                           กิจกรรมตลาดนัดในสวน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนำผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเองมาจัดจำหน่ายเป็นรายได้ เพื่อการออม โดยนำเงินรายได้ที่หักจากทุนแล้วมาฝากเงินในโครงการโรงเรียนธนาคาร

                  3.3.7 ออมเพื่อพ่อ 2562

                           โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จะจัดกิจกรรมออมเพื่อพ่อ 2562 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยนักเรียนและคุณพ่อร่วมกันฝากเงินจะได้รับของที่ระลึกจากโรงเรียนธนาคาร ตามเกณฑ์ดังนี้

                                  - ฝากตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป ได้รับเครื่องเขียน เช่น ไม้บรรทัด, ยางลบ ทุกคน

                                  - ฝากตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมเงิน

         3.4 กิจกรรมการฝากเงินของ Satit Kku. Smart A-School

                  3.4.1 เปิดการรับฝากเงินของนักเรียนในวันอังคารหรือวันพุธ โดยยึดตามข้อตกลงของอาจารย์ประจำยูนิทกับนักเรียน

                  3.4.2 อาจารย์ประจำยูนิทจะบันทึกจำนวนเงินของนักเรียนในวันที่ฝากลงในเอกสารที่ ธ.ก.ส.สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น จัดเตรียมให้

                  3.4.3 อาจารย์ประจำยูนิทและนักเรียนจะทำการตรวจสอบเงินสดและจำนวนเงินที่บันทึกในเอกสารให้ตรงกัน

                  3.4.4 ในแต่ละยูนิทจะมาส่งเงินที่ยูนิทB1 และบันทึกการส่งเงินประจำวัน

                  3.4.5 เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น จะมารับเงินและตรวจสอบความถูกต้องในวันพุธของทุกสัปดาห์

                  3.4.6 เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น จัดส่งเอกสารการรับเงินที่ได้บันทึกลงหมายเลขบัญชีของสมาชิกทุกคน ให้อาจารย์ผู้ทำหน้าที่ดูแลโรงเรียนธนาคารลงนามและอาจารย์ผู้ดูแลโรงเรียนธนาคารเตรียมเอกสารการบันทึกเงินลงในกล่องแต่ละยูนิทเพื่อใช้ในสัปดาห์ต่อไป

                  3.4.7 อาจารย์ประจำยูนิทรับกล่องเงินของตน

                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการออมเงินอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จนปัจจุบันได้ปรับรูปแบบโรงเรียนธนาคารเป็นแบบ A-School โดยมียอดเงินฝากรวม10,036,274.33 บาท (สิบล้านสามหมื่นหกพันสองร้อยเจ้คสิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์)  ณ วันจันทร์ที่  2 ธันวาคม 2562

 

     ผลสัมฤทธิ์   : งานเห็นผล   คนเป็นสุข
 
       1.  นักเรียนเข้าใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

       2.  ร้อยละ 70  ของนักเรียนมีบัญชีออมทรัพย์เพื่อการออมเงิน
       3.  นักเรียนมีบัญชีออมทรัพย์และฝากเงินออมสม่ำเสมอ
       4.  โรงเรียนได้ร่วมมือกับชุมชน
 
     
ความภาคภูมิใจ
 
  1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการออมเพื่อช่วยชาติ
  2.  โรงเรียนได้น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน
  3.  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักทางสายกลาง   นั่นคือการพอประมาณ  การมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน

 

  • ...

    ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง

    ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง​        วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ประถม ร่วมใจทำกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับนักออมรุ่นเยาว์ โรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก ธ.ก.ส. ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆของโรงเรียนเสมอมา และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมสร้างวินัยในการออมให้แก่นักเรียนตลอดมา

  • ...

    โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำปี 2562

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School" ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยมีตัวแทนนักเรียนทั้งหมด 3 คน คือ 1.เด็กชายวีรากร ระวีกุล 2.เด็กหญิงนิราภร เหลืองมงคลเลิศ 3.เด็กหญิงจิดาภา พื้นแสง