ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เดิมชื่อ “โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดย  ดร.สายสุรี  จุติกุล คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่ทดลองหลักวิชาการต่าง ๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนทั่วไป จึงตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนดังนี้     

          1. โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านวิชาการและต้องทำหน้าที่หลักของการอบรมบ่มนิสัยให้เด็กเป็นคนดี มีหน้าที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสาธิตเป็นสถาบันสังคมแห่งที่สองของชีวิตคน ดังนั้น โรงเรียนสาธิตระดับอนุบาลและระดับประถมจึงยังคงมีบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิด คล้ายคลึงกับบ้าน เพื่อให้เด็กค่อย ๆ ปรับตัว สามารถลดการพึ่งพาผู้อื่นไปตามระดับอายุที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ร่มรื่น สวยงามจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจและสร้างความสุนทรีย์ในใจเด็กได้ โรงเรียนของเราจึงมีการก่อสร้างเหมือนบ้านหลังเล็ก ๆ  ซึ่งเราเรียกกันว่า “ยูนิทหรือหน่วย” ชั้นหนึ่งก็เป็นยูนิทหนึ่ง ภายในมีห้องน้ำห้องสุขา มีบริเวณมุมหนังสือและมุมกิจกรรมต่าง ๆ สร้างบรรยากาศให้อยากเรียนรู้   ยูนิทเหล่านี้เรียงรายลดหลั่นกลมกลืนกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่พยายามดูแลให้สวยงามอยู่เสมอ

  

          2. บุคคลมีความแตกต่างกัน  เช่น ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ความแตกต่างที่หลากหลายเหล่านี้  เมื่อมารวมประกอบเข้าด้วยกัน จะสร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์โลก ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันในความแตกต่างเหล่านี้อย่างมีความสุข  โรงเรียนจึงใช้วิธีการจัดเรียนการสอนที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมต่าง ๆ กำหนดการเรียนการสอนตามลำดับ ไม่กำหนดการสอบปลายปีในลักษณะสอบได้สอบตก แต่มีการประเมินทุกวิชาที่เรียนและส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนเรียนไปตามความสามารถของตนเอง เช่น บางคนเรียนยูนิทเอ แต่เก่งคณิตศาสตร์ สามารถข้ามไปเรียนคณิตศาสตร์ของยูนิทบีได้และยังมีการฝึกวินัยตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันตลอดจนมีน้ำใจซึ่งกันและกัน

    

          3. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน ต้องประเมินพัฒนาการทุกด้านไม่ใช่ประเมินเพียงด้านวิชาการและการประเมินผลที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การพัฒนาของเด็กเป็นไปด้วยดีและราบรื่น โรงเรียนจึงมีระบบการประเมินผลที่ผู้ปกครองต้องมารับทราบรับรู้ร่วมปรึกษากับครูในจุดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ลูกหลานพัฒนาไปด้วยดี โดยประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่ประเมินเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น ซึ่งต่อมาหลักสูตรประถมศึกษาทั่วประเทศก็ได้ใช้หลักการนี้เช่นกันในคราวประกาศใช้หลักสูตร พ.ศ.2521 การจัดการเรียนการสอนในสภาพดังกล่าว ผู้เยี่ยมชมโรงเรียนหลายคนให้ความเห็นว่าโรงเรียนของเราเหมือนโรงเรียนสมัยโบราณที่นักเรียนไม่ต้องถูกจำกัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนั่งโต๊ะที่เรียงเป็นแถว แต่เรียนกันบนศาลาวัด จะลุกนั่งไปเรียนไปเขียนที่ไหนก็ได้ พระก็จะสอนต่อหนังสือให้เป็นรายบุคคล ใครเรียนถึงไหนก็ต่อกันไป ไม่จำเป็นต้องเปิดหนังสือเรียนหน้าเดียวกัน ปิดหนังสือจบหน้าเดียวกัน  ลูกศิษย์วัดคนใด หน่วยก้านไปทางใด พระก็จะแนะนำหรือสอนเพิ่มเติมให้ในแนวทางนั้น เล่าขานกันมาว่าผู้ที่เปรียบเทียบโรงเรียนสาธิตเหมือนศาลาวัด คือ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ทางโรงเรียนจึงได้นำคำนั้นมาใช้เรียกระบบการจัดการเรียนการสอนของเราว่าเป็นระบบ “ศาลาวัด”

    

         ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2517 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการเสด็จเยี่ยมกิจการของโรงเรียนสาธิต และทรงปลูกต้นประดู่แดง โดยมี รศ.อุไรวรรณ อินทรีย์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ใหญ่คนแรก พร้อมบุคลากรและนักเรียนต้อนรับเสร็จ

  

         กาลเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตได้ปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่หลักการส่วนใหญ่ของเรายังคงอยู่ เช่น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
การให้อิสระเสรีกับนักเรียนในกรอบเพื่อสร้างวินัยในตนเอง การใช้วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการประเมินผล
ที่เน้นการพัฒนาทุกด้าน ต่อมาพบว่าในกลุ่มเด็กอายุวัยเดียวกัน ความแตกต่างไม่ห่างไกลกัน และการรอให้เด็กเรียนไปตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยใช้เวลาตัดสินถึง 6 ปี ยาวเกินไปจึงได้เริ่มมีการปรับให้มีการสอบรวบยอดเพื่อเลื่อนชั้นทุกปี 

          ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนการวัดและประเมินผลทางโรงเรียนได้ยึดตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

          ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้มีการจัดโครงการหลักสูตรทางเลือกคู่ขนานในระดับชั้นยูนิทดี ควบคู่ไปกับหลักสูตรปกติ ชื่อว่า “โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ” โดยมีจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าหลักสูตรปกติ และเรียนกับชาวต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2552 ได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มในระดับชั้นยูนิทเอ และครบทุกชั้นในปีการศึกษา 2554 

         ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ระดับชั้น
ยูนิทเอ–ยูนิทเอฟ และใช้หลักสูตรนี้จนถึงปัจจุบัน

         ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมในทุกระดับชั้น

         ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาญี่ปุ่นศึกษาในระดับชั้นยูนิทดี – ยูนิทเอฟ เป็นรายวิชาภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเช่นกัน
       ต่อมาโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์

         อย่างไรก็ตามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ยังยึดมั่นในหลักการสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง