• ...

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม ผลงานเชิงสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างหลากหลาย และ กิจกรรมพี่เพื่อน้อง ที่พี่ ๆ ยูนิทดี-เอฟ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้น้อง ๆ ยูนิทเอ-ซีได้ร่วมกิจกรรมเกมทางคณิตศาสตร์ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมทั้งได้ความรู้อีกด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอขอบพระคุณกรรมการทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ   สามารถรับชมประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ครับ https://drive.google.com/drive/folders/10BA3m75gXhvyZ3S162VhBS7L3dR0IrLW 

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2566

  วันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 3 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทบี 1 และยูนิทอี 1 โดยร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาศิลปะได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดการเปิดชั้นเรียน ดังนี้ - วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.40 น - 15.30 น. ยูนิทบี1 สอนโดย นางสาวรัญญาวี เงินมา เรื่อง เส้นจากวัสดุธรรมชาติ  - วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 14.40 น. ยูนิทอี 1 สอนโดย นางสาวอารีรัตน์ ฦๅแรง เรื่อง สีเอกรงค์ Monochromes (เสื้อกีฬาสาธิตสุดเก๋) การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของการเปิดชั้นเรียนทั้ง 3 ครั้ง ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 3 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 2 โดยร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร และผู้บริหาร  คณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาพลศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทเอ เรื่อง อารมณ์ของตัวฉันเป็นแบบไหนกันนะ โดยนางสาวต้นน้ำ ไทยน้อย การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้และอีก 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 3 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 2, ยูนิทบี 2, ยูนิทซี 1, ยูนิทดี 2 ,ยูนิทอี 1 และยูนิทเอฟ 2 โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาสังคมศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยมีรายละเอียดการเปิดชั้นเรียน ดังนี้ เวลา 08.50 น.-09.40 น.   - ยูนิทอี 1 เรื่อง ตัวฉันกับความพอเพียง โดยนางสาวอติพร ศรีนวลแสง  - ยูนิทบี 2 เรื่อง การปฎิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวลักษณาพร ผ่านสุวรรณ เวลา 09.40 น.-10.30 น.   - ยูนิทซี 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของสินค้าและบริการ โดยนางสาวศศิประภา มุขธรรม  - ยูนิทเอฟ 1 เรื่อง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ โดยนางสาววรางคณา ไสวดี เวลา 10.30 น.-11.20 น. ยูนิทเอ 2 เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยนางสาวณิชาภัทร ก่อแก้ว เวลา 11.20 น.-12.10 น.   - ยูนิทดี 2 เรื่อง สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ โดยนางสาวมินตรา ทิพย์นนท์ การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนในวันนี้เกิดขึ้นจากคณะทำงาน PLC ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างแผนฯ   ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และอาจารย์นวลพรรณเพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์จาก  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์  และอาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้ - เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “มากกว่าอยู่เท่าไรนะ” สอนโดย นางสาวอริศรา เปจะยัง (นักศึกษาปฏิบัติการสอน) - เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “บันไดหรรษา” สอนโดยนายทักษิณ ขันอ่อน (นักศึกษาปฏิบัติการสอน) ซึ่งกิจกรรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 108 คน (แบบ On-Site จำนวน 97 คน  แบบ Online จำนวน 11 คน)  เข้าสังเกตชั้นเรียนยูนิทเอ จำนวน 48 คน และ ยูนิทดี  จำนวน 60 คน ผู้เข้าร่วมเป็น ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน และนักศึกษา จำนวน 105 คน สังกัดหน่วยงาน 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 2. โรงเรียนบ้านนาสีนวน/สพป.อำนาจเจริญ กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ทั้ง 3 ครั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

 • ...

  การจัดนิทรรศการ STEM Education 2566

  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น.-09.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดแสดงนิทรรศการ STEM Education ในระดับชั้นยูนิทเอฟ ภายในนิทรรศการประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของนักเรียนยูนิทเอฟที่ผ่านการศึกษาและทดลองมาจัดแสดงมากมาย อาทิ ครีมไล่แมลงหวี่, Emergency Pillow, เครื่องช่วยตากและเก็บผ้า, สเปรย์หอมเย็นแก้ปวดเมื่อย, เครื่องรดน้ำและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ, สบู่กากกาแฟ, คุกกี้เพื่อสุขภาพ เป็นต้น ในนิทรรศการนี้นักเรียนในระดับยูนิทเอ- ยูนิทอี จะได้ใบผ่านฐานกิจกรรม เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน การจัดนิทรรศการครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ รวมถึงความสนุกสนานอีกด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือให้การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2566

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผนร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการเปิดชั้นเรียนดังนี้  วิชาภาษาอังกฤษ - วันที่ 21 สิงหาคม 2566  เวลา 09.40-10.30 น. ยูนิทบี 2/2 เรื่อง How are you? โดยนางสาวชัญญา กิจพานิช - วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.40-15.30 น. ยูนิทเอฟ 2/2 เรื่อง Get well! โดยนางสาวมารินทร์ ภูมิคม - วันที่ 25 สิงหาคม 2566  เวลา 09.40-10.30 น. ยูนิทดี2/2 เรื่อง Things people aren’t doing โดยนางสาวณัฐณิชา นนทะโคตร วิชาภาษาญี่ปุ่น - วันที่ 22 สิงหาคม 2566   เวลา 13.00-13.50 น. ยูนิท F1/2 เรื่อง ถาม-ตอบ สิ่งของที่อยากได้ ( N が ほしいです) โดย นางสาวญาดา หมื่นห่อ - วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30-11.20 น. ยูนิท D1/2 เรื่อง ฤดูของประเทศญี่ปุ่น โดย นางสาวภริตา คล้ายแก้ว  การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี