การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
15 มกราคม 2566

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นยอดนักอ่าน กระตุ้นให้นักเรียนได้มีกำลังใจและความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักนำความรู้ที่ได้อ่านมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดย 10 อันดับยอดนักอ่านประจำเดือนธันวาคม มีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้