รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8
15 มกราคม 2566

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8

 

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสาธิตวิชาการครั้งที่ 8  ในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลการแข่งขันมีดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประเภทการแข่งขันคำใดเขียนผิด

ระดับยูนิทบี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          เด็กหญิงพัชรกัญญ์         วินัยโกศล

ประเภทการแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภททีม

ระดับยูนิทดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธัญศา    หาญสุริย์

          2. เด็กหญิงภัสรฎา         ชมภูมี

          3. เด็กชายภคิณ            นราสดใส

ระดับยูนิทเอฟ รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          1. เด็กชายพัชรวัฒน์       สิทธิกรชยาพงษ์

          2. เด็กหญิงพาณิภัค       บัวพัฒน์

          3. เด็กหญิงจิราภัทร       อักษร

 

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

ประเภทการแข่งขันคำใดเขียนผิด

ระดับยูนิทเอ

          1. เด็กชายอานนท์         นาทประยุทธ์

          2. เด็กหญิงมนันยา        เสนาวัง

          3. เด็กหญิงปัณณพร       สุวานิช

          4. เด็กชายภัทรธารา       ปากแก้ว

ระดับยูนิทบี

          1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    เทพรังศิริกุล

          2. เด็กชายปรานต์         ปรีเปรม

          3. เด็กหญิงพิชชาภา       เพียงเกษ

ระดับยูนิทซี

          1.เด็กหญิงจารุภิชญา      บุตรพิเศษ

          2.เด็กหญิงกฤตินี           ทรัพย์เพิ่ม

          3.เด็กหญิงณิชาภัทร       ศรีหอม

          4.เด็กชายสรวิชญ์          พินิจการุณเนตร

ประเภทการแข่งขันการแต่งกลอนสด ประเภททีม

ระดับยูนิทอี รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

          1. เด็กหญิงพิชชานันท์     ซื่อศิริสวัสดิ์

          2.เด็กหญิงณภัทรรดา     แสงภักดีจิต

          3. เด็กหญิงปณดา         ศิริรัตนปัญญากร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประเภทการแข่งขันตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

ระดับยูนิทดี  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          เด็กหญิงณัฏฐ์รดา          ธนาสิทธิ์วรชัย 

ระดับยูนิทอี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          เด็กชายอัสรัน              พงศ์พิมล         

 

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

ประเภทการแข่งขันคณิตคิดเร็ว 

ระดับยูนิทเอ

1, เด็กชายโชติชนะ         ลิขิตดี

2. เด็กหญิงมนัญชยา      วงศ์วิชิต

3. เด็กชายธนภัทร          สันทูลทัต

ระดับยูนิทบี

 1. เด็กชายภควา          จุฑากฤษฎา
 2. เด็กชายวชิราวิชญ์     อึ้งประเสริฐ
 3. เด็กชายปยุต           พนมบัวเลิศ

 

ระดับยูนิทซี

 1. เด็กชายปฤษฎี         ผิวทองดี
 2. เด็กชายกฤษณ์        โกศลกิตย์ 
 3. เด็กหญิงณัฐชมน      ดวงกำ

 

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

ประเภทการแข่งขันตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ระดับยูนิทดี

 1. เด็กชายภูมิรวิชญ์     อึ้งประเสริฐ
 2. เด็กชายปัณณทัต      พูลผล
 3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    วงศ์ชินบุตร

ระดับยูนิทอี

 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประภาพันธ์วรกุล
 2. เด็กชายวชิรวิชญ์      สีตลพฤกษ์
 3. เด็กหญิงปรภา         เต็งคิว
 4. เด็กชายรัตนวัชร์      แสงดี

ระดับยูนิทเอฟ

 1. เด็กชายณดล          อัศวรุ่งนิรันดร์
 2. เด็กชายพีรวิชญ์       เหล่าเราวิโรจน์
 3. เด็กชายนัธทวัฒน์     บูรณไมตรี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Grammar)

ระดับยูนิทอี   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          เด็กหญิงกฤชอร            เปานาเรียง

 

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

ประเภทการแข่งขัน odd one out

ระดับยูนิทเอ

 1. เด็กชายสหัสวัต   ตวงศิริทรัพย์
 2. เด็กชายอริย์ธัช        เปานาเรียง

ระดับยูนิทบี

 1. เด็กหญิงพริณมญช์    วิทยาไพโรทย์
 2. เด็กชายณัฐศรัณย์   ศรีบุระ
 3. เด็กชายตุลยวัฒน์    สุวรรณ์

ระดับยูนิทซี

 1. เด็กชายภูริทัต         โหว่วงษ์
 2. เด็กสุรเชษฐ์            วรรณวิเชษฐ์

 

ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Grammar) 

ระดับยูนิทดี

 1. เด็กหญิงเอวาลิน      ถิ่นคำรพ
 2. เด็กหญิงสุกฤตา       ใจสนุก

ระดับยูนิทอี

เด็กชายธานินทร์           ปิยะพรมดี

ระดับยูนิทเอฟ
         
1.  เด็กชายสยาม          เขียวสมอ
          2.  เด็กชายนิธินันท์        วนาพิทักษ์กุล
 

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิชาการครั้งที่ 8  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

ประเภทการประกวดวาดภาพระบายสี
         
1.  เด็กชายชยุต           ถีอาสนา
          2.  เด็กหญิงณัชาวริญ     กุไรรัตน์
          3.  เด็กชายธนัทปวินทร์  ลักษณะฉิมพลี
          4.  เด็กหญิงภัทรินทร์     ทัพพะมาตย์

ประเภทการประกวดวาดภาพ Digital Painting
          1
. เด็กหญิงณภัตรศอร    โฆมานะสิน
          2. เด็กหญิงรัชรินทร์       อินทร์ฉ่ำ