วันเด็กวันออม
23 มกราคม 2566

 

โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น      จัดกิจกรรมวันเด็ก วันออม ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 กิจกรรมวันนี้ ธกส. ได้มอบกระปุกออมเงิน และกระเป๋า ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง” ซึ่งเป็นคำขวัญและเป็นเพลงประจำของโรงเรียนธนาคาร  กิจกรรมเกมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก