นวัตกรทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
15 กุมภาพันธ์ 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์นี้  เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม ผลงานเชิงสร้างสรรค์  สิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างหลากหลายและอีกหนึ่งกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมพี่เพื่อน้องที่พี่ๆ ยูนิท ดี อี และเอฟ ได้จัดกิจกรรมพี่เพื่อน้อง ให้น้องๆ ยูนิท เอ บี ซี ได้ร่วมกิจกรรมเกมทางคณิตศาสตร์อีกด้วย