กิจกรรม Opening Innovation Class (OIC) เพื่อขับเคลื่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามโมเดล Innovator Design Process (IDP) ที่บูรณาการร่วมกับแพลตฟอร์ม Code Combat
15 กุมภาพันธ์ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจัดกิจกรรม Opening Innovation Class (OIC)  เพื่อขับเคลื่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามโมเดล Innovator Design Process (IDP) ที่บูรณาการร่วมกับแพลตฟอร์ม Code Combat  เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของผู้เรียน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บพค. ร่วมกับ Code Combat ประเทศไทย  ในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างกำลังคนโค้ดดิ้งที่รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ในกิจกรรมนี้  มีคณะผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์กวิน เธียรวรรณ ในชั้นเรียนยูนิท C2/1 ที่ห้อง Smart Classroom เวลา 13.50 น.- 14.40 น.  จำนวน 5 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน SHA และ AI อ.ดร.สามารถ สิงห์มา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.นนท์ จรุงศิรวัฒน์  อ.ดร.ณัฐกานต์ เมยเค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อ.ชินภัทร จันทร์เรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา อาจารย์สุธาสินี  สีแจ่มจิรานนท์ และอาจารย์นัยนา  ชมภูศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)