คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
17 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  จำนวน 19 คน เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง Places  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย Teacher Jennifer Jacob  และอาจารย์ธันย์ชนก  เหมือนช้าง  โดยกิจกรรมจะส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอเพลง Let’s go to the zoo ทบทวนการถามจำนวน How many …. are there at the zoo? และการตอบโดยใช้ประโยค There’s a / There are ทบทวนสถานที่ต่างๆ Places in town  ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา