การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” สำหรับบุคลากรและนักเรียน
23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” สำหรับบุคลากรและนักเรียน ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์  2566 ณ  โรงอาหาร และสนามบาสเกตบอล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 คน คือ 1) นายมรกต สุบิน   รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกัน และรักษาความปลอดภัย 2) นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี  รักษาการ ตำแหน่งหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) นายสมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย หัวหน้าหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ  4) นายสมานชัย ชินฝั่น หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย  5) นายวิรุณ ภูบุญลาภ หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม 6) ว่าที่ ร.อ.กานต์ เจริญโสภารัตน์ หัวหน้าหน่วย กู้ชีพกู้ภัย 7) สิบเอกสัญชัย เสนามงคลชัย พนักงานดับเพลิง 8) นายณัฐวุฒิ พรมลือชัย พนักงานดับเพลิง