นิทรรศการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานต้นแบบ ด้านการงานอาชีพ และ กิจกรรม AI Showcase
23 กุมภาพันธ์ 2566

    นิทรรศการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานต้นแบบ ด้านการงานอาชีพ และ กิจกรรม AI Showcase ในครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์และผลงานต้นแบบด้านการงานอาชีพ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมต้นแบบของนักเรียน ในงานนิทรรศการเป็นการแสดงผลงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานประกอบด้วย จัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และแสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์จากการศึกษาในวิชา ปัญญาประดิษฐ์ ( AI)  เช่น ผลงานปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างผลงานผ่านโปรแกรมเสมือนจริง Metaverse การแข่งขันตอบปัญหาด้วยโปรแกรมออนไลน์ กิจกรรมเพ้นท์ 3D การเขียน Code Micro Bit จากนักเรียนยูนิทเอ – เอฟ    ในส่วนของนิทรรศการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานต้นแบบด้านการงานอาชีพ ประกอบด้วยการจัดแสดงโครงงานการงานอาชีพ จากนักเรียนยูนิทเอฟ และตัวอย่างอาชีพที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันจากนักเรียนยูนิท อี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา การ Coding AI หุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น

         กิจกรรมในวันนี้เป็นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนทั้งด้านการงานอาชีพ และ AI ซึ่งสังคมปัจจุบัน AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ AI ก็ช่วยเปิดโลกโอกาสใหม่ๆ นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และมีประสิทธิภาพ