การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร จังหวัดสุรินทร์
23 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดย ดร.ธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการจัดทำแผนการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาในบริบทต่างๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมิติต่างๆ ตามนโยบายและแนวทางพัฒนา ของ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ได้บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานต้นแบบ ด้านการงานอาชีพ และ กิจกรรม AI Showcase บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีงาม