กิจกรรม Career in the Future for Primary School
25 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)) ได้จัดกิจกรรม Career in the Future for Primary School ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงอาหารของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน Unit E และ Unit F ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ได้วางแผนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของตนเอง รวมถึงเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และเพื่อให้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนในอนาคต
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ ๆ ศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่ได้ไปประกอบอาชีพต่าง ๆ กลับมาให้ความรู้และแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวภัทรียา​ บูรณะ​กิจ​ ทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. นายติณห์ ศรีตรัย ทำงานในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยกิจกรรมการตลาด (motorsport) บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
3. นายสัตวแพทย์ตุลา ด่านชาญชัย ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์แก่นการ ขอนแก่น
4. นางสาวมาตา จักรเป็ง ทำงานในตำแหน่ง Quality Assurance Engineer ที่ บริษัท Pheonix Pulp & Paper ในเครือ SCGP (SCG Packaging)
นักเรียน Unit E และ Unit F ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่อาชีพ การประกอบอาชีพ และแรงบันดาลใจในการเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ จากวิทยากรเป็นอย่างมาก