พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย
3 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนยูนิทอี จำนวน 145 คน  มอบรางวัลการเขียนเรียงความให้กับนักเรียนจำนวน 20 คน   มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน  ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ดูแลการเรียนการสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับประธานในพิธี พันตำรวจเอกปรีชา เก่งสาริกิจ 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พร้อมคณะผู้ติดตาม  ร้อยตำรวจเอกกฤษฎาพร ศรีสงคราม   ร้อยตำรวจเอกวิษณุศักดิ์ โชติอ่อน  จ่าสิบตำรวจหญิง รัชนิกร เรืองศักดิ์ และครูตำรวจ D.A.R.E   ร้อยตำรวจโทสถิตย์  จันทร์เทพย์  รอง สว. (ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น   และร้อยตำรวจเอกสาคร   จันทร์สีหา  รอง สว.สส. สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น

รายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลในการเขียนเรียงความ

Unit E1/1

1. เด็กหญิงนทธมน  ธนณัฐพนธ์                  (กระเป๋า)                

2. เด็กชายธนพล  วรวิริยประเสริฐ               (ตุ๊กตา)         

3. เด็กชายปฐวี  อุ่นใจชน                          (ตุ๊กตา)                   

4. เด็กหญิงณฐอร  วัฒนกุล                        (ตุ๊กตา)         

5. เด็กหญิงอนัญญา  จิโนทา                       (ตุ๊กตา)                   

E1/2

1. เด็กชายรัตนวัชร์  แสงดี                          (กระเป๋า)                          

2. เด็กหญิงปภานัน   เดชอุดมพร                 (ตุ๊กตา)                            

3. เด็กหญิงวรัญธร  ตัณฑิกุล                       (ตุ๊กตา)                            

4. เด็กชายด้วยเกล้า  สัตยพัฒน์                  (ตุ๊กตา)                            

5. เด็กหญิงพิชชานันท์  ซื่อศิริสวัสดิ์              (ตุ๊กตา)                   

Unit E2/1

1. เด็กชายนภัสดล อุบลแก้ว                       (กระเป๋า)

2. เด็กชายวชิรวัชญ์ สีตลพฤกษ์                   (ตุ๊กตา)

3. เด็กหญิงปณดา ศิริรัตนปัญญากร              (ตุ๊กตา)

4. เด็กชายภัทรศักดิ์ แก้วเฮ้า                       (ตุ๊กตา)

5. เด็กชายศวิษาณ แก้วหาญ                       (ตุ๊กตา)

Unit E2/2

1. เด็กชายธนภร สีผาอุ่น                           (กระเป๋า)                

2. เด็กชายสุทธวีร์ แก้วสังข์                         (ตุ๊กตา)                   

3. เด็กหญิงจิตตานันท์ นิลพฤกษ์ธีรา             (ตุ๊กตา)

4. เด็กชายพีรวิชณ์ ศิริธนะพล                     (ตุ๊กตา)

5. เด็กชายปุญญพัฒน์ แสนบรรดิษฐ์             (ตุ๊กตา)