Professor จาก University of Tsukuba โครงการ Campus Asia 6 เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
3 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  แขกชาวญี่ปุ่นจาก University of Tsukuba โครงการ Campus Asia 6 จำนวน 6 ท่าน  นำโดย  

Professor Hirofuma HAMADA (Director, Department of Education Institute of Human Sciences)   

Assoc. Prof. Yusuke HIRAI (Leader of Stage 2 taskforce, Department of Education Institute of Human Sciences)

 Assoc. Prof. Tetsuo KYOMEN (Member of Stage 2 taskforce, Department of Education Institute of Human Sciences)

Assistant Prof. Yusuke ENDO (Member of Stage 2 taskforce, Department of Education Institute of Human Sciences)

Yumi MIYAMOTO (Program Coordinator)

Mami FUKUDA (Program Coordinator)

เดินทางมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการ Campus Asia 6  ซึ่งเป็นโครงการของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทำความร่วมมือกับ University of Tsukuba เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์   คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของ โรงเรียนได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)