กิจกรรมแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
3 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้กล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน  ตัวแทนนักศึกษาฯ ได้กล่าวความรู้สึก  พร้อมกับอ่านบทกลอนที่ประพันธ์โดย นายพิริยภูมิ  หง่อยกระโทก  นักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาสังคมศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2565

โลกมีหลายสิ่งนักให้อ่านเขียน              ขอเธอจงพากเพียรเรียนสิ่งใหม่
ยิ่งเธอรู้จักโลกมากเท่าไร                            เธอยิ่งต้องรู้จักใจของตนเอง