มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2565
3 มีนาคม 2566


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนแต่ละยูนิทรับมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการส่งเสริมยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจะต้องเลือกอ่านหนังสือที่ให้สาระและประโยชน์ต่อตนเองบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่าน นักเรียน Unit A – C บันทึกอย่างน้อย 30 เล่มหรือเรื่องต่อปีการศึกษา นักเรียน Unit D – F บันทึกการอ่านอย่างน้อย 40 เล่มต่อปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่านดังนี้
​Unit A 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit A 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit B 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit B 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100
Unit C 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit C 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit D 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 100
​Unit D 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 55
Unit E 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 99
​Unit E 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 94
​Unit F 1 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 99
​Unit F 2 ​ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100

     ผลสรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมยอดนักอ่าน นักเรียนได้รับเกียรติบัตรทั้งหมด 842 คน คิดเป็นร้อยละ 95.46 และค่าเฉลี่ยจำนวนหนังสือที่นักเรียนบันทึกการอ่าน Unit A – C  คิดเป็นจำนวน 36 เล่มต่อคน Unit D- F  คิดเป็นจำนวน 38 เล่มต่อคน