กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมกราคม 2566
4 มีนาคม 2566

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีการศึกษา 2565 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงดังรายการต่อไปนี้