กิจกรรมชื่นชมยินดีนักเรียนที่เป็นแบบอย่างการไหว้สวย “กิจกรรมสวัสดีสาธิต” ประจำปีการศึกษา 2565
4 มีนาคม 2566

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนในกิจกรรม “กิจกรรมสวัสดีสาธิต”   ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีนักเรียนที่เป็นแบบอย่างการไหว้สวย “กิจกรรมสวัสดีสาธิต”   ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้