กิจกรรมอำลายูนิทเอฟ
7 มีนาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)ได้จัดกิจกรรมอำลายูนิทเอฟขึ้นใน วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 
ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและผูกพันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและสถานศึกษา  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในความสามารถเฉพาะตัว  นักเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน มีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้