การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
21 มีนาคม 2566

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นข้อสังเกต หรือควรปรับแก้ไข และหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนพัฒนานักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง รวมถึงได้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากทางโรงเรียนถึงผู้ปกครอง ถือได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน