คณะศึกษาศาสตร์จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกพลังกับ บพค. (PMU-B) ร่วมเปิดฉากมหกรรม “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education พร้อมเป็นฮับพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคอีสานให้มีทักษะ Coding & AI
23 มีนาคม 2566

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ศารวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมและวิจัยด้าน Coding และ AI ในงาน “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับพันธมิตร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนากำลังคนด้านโค้ดดิ้งและปัญญาประดิษฐ์” และ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขี้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร