กิจกรรมการมอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
1 เมษายน 2566

  

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการมอบตัวและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงอาหาร และยูนิทเอ  โดยในช่วงเช้าเป็นการมอบตัวตามขั้นตอนต่าง ๆ และในช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศ  ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผ่านวีดิทัศน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงข้อมูลพื้นฐานและเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสริมศักดิ์  สุมานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ   และรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ แนะนำการปฏิบัติตนตามระเบียบทั่วไปของโรงเรียน  แนวทางการปฏิบัติตนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   นอกจากนี้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ประจำยูนิทเอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน  ปีการศึกษา 2566  ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่  ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง