กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566
11 เมษายน 2566

 

วันที่10 - 11 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 และตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ED Happy Family ประเพณีสงกรานต์ ของคณะศึกษาศาสตร์    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิต ฯ ได้สืบสาน จรรโลงประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน   เป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้อาวุโส รวมถึงการรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์