โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
11 พฤษภาคม 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  คณะผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส (ประธานคณะกรรมการ) อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว (กรรมการ) อาจารย์ ดร.วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์ (กรรมการ ผู้ทรงภายนอก)  อาจารย์วันชัย จันทการกุล (กรรมการ) และนางสาวจริญญา สีเขียว (ผู้ประสานงาน) ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ณ ห้องประชุมทองกวาวภิรมย์ ในการประเมินครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับทราบการสะท้อนผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารและการจัดการ  การจัดการเรียนการสอนและความเป็นโรงเรียนสาธิต