นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รับรางวัลผลสอบโอเน็ตเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565
12 พฤษภาคม 2566
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รับรางวัลผลสอบโอเน็ตเต็ม 100 คะแนน
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และอ.นวลพรรณ เพียงเกษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย นำนักเรียนยูนิทเอฟ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 21 คน ร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลสอบโอเน็ตเต็ม 100 คะแนน โดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม ยินดีและเป็นเกียรติประวัติให้กับนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นที่มีความสามารถในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษ 2565 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ หอประชุมแคนแก่นคูณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีดังนี้
1. เด็กชายพัชรวัฒน์ สิทธิกรชยาพงษ์ (คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)
2. เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์ (คณิตศาสตร์)
3. เด็กชายชานากร โฆมานะสิน (คณิตศาสตร์)
4. เด็กหญิงณัฏฐภัสสร ศรีสุพัฒน์ (คณิตศาสตร์)
5. เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี (คณิตศาสตร์)
6. เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ (คณิตศาสตร์)
7. เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ (คณิตศาสตร์)
8. เด็กหญิงทิตานัน ศรีเจษฎารักข์ (คณิตศาสตร์)
9. เด็กชายปัณณธร ชูลิขิต (คณิตศาสตร์)
10. เด็กหญิงมารินดา พรรักษมณี (ภาษาอังกฤษ)
11. เด็กหญิงธนิดา เสถียรนาม (ภาษาอังกฤษ)
12. เด็กหญิงจิราภัทร อักษร (ภาษาอังกฤษ)
13. เด็กหญิงอรปรียา อินธิหาร (ภาษาอังกฤษ)
14. เด็กหญิงวิชุลดา แมคเค็บ (ภาษาอังกฤษ)
15. เด็กหญิงพาณิภัค บัวพัฒน์ (ภาษาอังกฤษ)
16. เด็กหญิงศศินา บุญฐานะมั่น (ภาษาอังกฤษ)
17. เด็กชายวัชรวิชญ์ พนมกรสิริ (ภาษาอังกฤษ)
18. เด็กชายภีมเดช หมื่นโฮ้ง (ภาษาอังกฤษ)
19. เด็กชายภูวนัตถ์ มิโคลาส กอร์แมน (ภาษาอังกฤษ)
20. เด็กชายภัทรพล แสนบน (ภาษาอังกฤษ)
21. เด็กชายจิรภาส เจือเจริญวสุชัย (ภาษาอังกฤษ)