การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
24 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหารและคณาจารย์ในโรงเรียนร่วมรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 จำนวน 26 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบการส่งตัวคือ รศ.ดร.ดนิตา  ดวงวิไล  และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ