การฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
31 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในการนี้ โรงเรียนขอขอบคุณคุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงในครั้งนี้ค่ะ