กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566
7 มิถุนายน 2566

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 อ.ขนิษฐา  ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ปฐมนิเทศนักเรียนยูนิท A-F  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในทุกด้าน ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพิ่มเติมจากคู่มือนักเรียน