การประชุมคณะกรรมการด้านการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ครั้งที่ 3/2566
7 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ประชุมคณะกรรมการด้านการด้านการบริหารจัดการที่ดี ครั้งที่ 3/2566 พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานตามหลัก    ธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และติดตามการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ส่วนงาน ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)