อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาไทย
10 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 60 คน เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาไทย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยได้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในยูนิทต่าง ๆ ดังนี้
ยูนิทบี 1/2      ผู้สอน: อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา
ยูนิทซี 2/1      ผู้สอน: อาจารย์วิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์
ยูนิทดี 2/2     ผู้สอน: อาจารย์กิติญาดา  พัวพาณิชยกุล
ยูนิทเอฟ 1/2  ผู้สอน: อาจารย์วิทยา  สังชา
นอกจากนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้  นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เรียนรู้การจัดการเรียนรู้ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูภาษาไทย