การเข้าร่วมกิจกรรม ENKKU Maker Space และศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์
26 มิถุนายน 2566

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566  นักเรียนยูนิทอี 2/1 จำนวน 38 คน อาจารย์พุฒิพงศ์  พงษ์จรัสจิรเดช  อาจารย์กวิน  เธียรวรรณ  อาจารย์พฤทธิวาส  ลับภู นายภาณุพงษ์  ต่อสกุล  เป็นตัวแทนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ENKKU Maker Space และศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ 2 แห่ง ภายในคณะเพื่อให้เป็นสถานที่รองรับภารกิจการให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่สังคมและการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษายุคปัจจุบัน คือ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (อาคาร EN17) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักสร้างนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า ENKKU Maker Space (EN 17)  และพื้นที่โรงอาหารชั้น 2 ตึกเพียรวิจิตร ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative Digital Learning Center) ซึ่งพัฒนาเพื่อเป็นห้องเรียนสื่อดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และโปรแกรมขั้นสูง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดิจิทัลที่ทันสมัย  และนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม Python For Kids เป็นการเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กประถม  เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัลในอนาคต   

อ่านเพิ่มเติม https://www.en.kku.ac.th/web/คณะวิศวกรรมศาสตร์-จัดพ-3/