ข่าวชื่นชมยินดี ประจำเดือน มิถุนายน 2566
29 มิถุนายน 2566

นางสาวปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนมิถุนายน 2566
หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงดังรายการต่อไปนี้

1. การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) โดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ได้แก่


    1.1 เด็กชายปฤษฎี ผิวทองดี ยูนิท D2 ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

 


    1.2 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  มักการุณ ยูนิท E2 ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 7 ปี ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 โดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ได้แก่     

   

2.1 เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  วงศ์ลิ่มตั้ง ยูนิท B2 ได้รับเหรียญทองคณิตคิดเร็ว

   

2.2 เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีมงคล ยูนิท B2 ได้รับเหรียญทองคณิตคิดเร็ว

   

2.3 เด็กหญิงธนัตชนก  พิระชัย ยูนิท B1 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว    

 

3. การแข่งขัน Sense Math Challenge Competition: SMC2 2023 โดย สถาบันคณิตศาสตร์เซ็นส์แมธ ณ สวนสยาม กรุงเทพมหานคร ได้แก่                                  

3.1 เด็กชายกันตพงศ์  พิมพ์วงศ์ ยูนิท F2 ได้รับ เหรียญรางวัล Blue Prize การแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
และเหรียญรางวัล Star Prize เซ็นส์แมธอัจฉริยะ

 

4. การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 (SEKEN) โดย สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

4.1 เด็กชายธนภัทร  สันทูลทัต ยูนิท B1 ได้รับเกียรติบัตรระดับที่ 11 คะแนน 18 เต็ม 20  

         รางวัลเพิ่มเติม

         - การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 โดย Brain Training Menta Arithmetic

         - รางวัลเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน Sense Math Challenge รางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญรางวัล Star Prize

         - การแข่งขันอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ระดับอายุ7-8 ปี

    

4.2 เด็กชายณัฏฐดนย์  โรจน์โยธินพิพัฒน์ ยูนิท C1 คะแนนเต็ม 100%

         รางวัลเพิ่มเติม

          - การวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับ 10 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิปปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)
            โดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) รางวัลเหรียญทอง ระดับอายุ 7-8 ปี (ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย2023)

 

5. รายการ การสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ รอบ 2: รอบสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศโดย บริษัท อคาเดมิก คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

   

5.1 เด็กหญิงณพัตรศอร  โฆมานะสิน ยูนิท E1 วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

          รางวัลเพิ่มเติม

          - การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMC) โดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

          - The Best of Science ครั้งที่ 17 โดย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รางวัลชนะเลิศวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

6. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)   โดย มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ (IMGO) และสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ได้แก่

6.1 เด็กชายจิรันตน์ จันทระภู  ยูนิท C2 ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง ระดับอายุ 7-8 ปี (ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย)

          รางวัลเพิ่มเติม

          - การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับประเทศ ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ โดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) รางวัลเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 8 ปี

 

7. การแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 10 รอบคัดเลือกประเทศไทยโดย The Hong Kong Youth Performance Arts and Development Association ได้แก่

   

7.1 เด็กหญิงอธิษฐาน  อนันตศักดิ์ ยูนิท B1 ได้รับรางวัลที่ 1 เปียโนเกรดเริ่มต้น     

   

 

7.2 เด็กชายเอสรา  อนันตศักดิ์ D2 ยูนิท ได้รับรางวัลที่ 2 เปียโนเกรด 2   

 

 

8. การประกวด She's a Model Thailand 2023 เวทีค้นหาและพัฒนานางแบบสู่เวทีระดับอินเตอร์ โดยโรงเรียนกีรดิต (สถาบันสอนเต้นและการแสดงกีรดิต) ได้แก่

   

8.1 เด็กหญิงญาดาพัชร์  ศรีวันนา ยูนิท B2 ได้รับสายสะพายและมงกุฎ

 

 

9. การแข่งขัน ATDO Internation Dance Competition 2023 โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Australian teachers of Dancing Internation ได้แก่

9.1 เด็กหญิงมนันยา  เสนาวัง  ยูนิท B1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (3rd Place Hip-hop Solo Pre-Competitive age 7-8 years)