มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเยี่ยมชมโรงเรียน
2 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์  ให้การต้อนรับสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จํานวน 70 คน แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 63 คน อาจารย์ จํานวน 7 คน โดยอาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน  การเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นแหล่งร่วมผลิตวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพนำไปสู่การเป็นเครือข่ายด้านการศึกษา