กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
3 กรกฎาคม 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ และได้รับการปลูกฝังการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสม   
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมี ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 13  คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ และอาจารย์อาวุโสให้เกียรติรับพานจากนักเรียน 
ซึ่งในวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน จำนวน 23 ทุน  โดยมีผู้มอบทุน ดังนี้   
1) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมฯ และคณะ
2) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะ
3) ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ  
4) ผศ.เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์  อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการฯ 
5) ผศ.เลี้ยง - อ.สุทธิพร ชาตาธิคุณ พร้อมครอบครัว 
7) คุณธนพล พูลนิติพร และ คุณนงค์นุช ชัยชนะ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   
ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกิจกรรมดี ๆ เพื่อเด็ก ๆ ของเรามา ณ โอกาสนี้