ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566
4 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นเดือนกรกฎาคม โดยมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
- เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

- เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าชมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชาได้ตามวัน เวลา ดังกล่าวค่ะ