กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครั้งที่1 ปีการศึกษา2566
8 กรกฎาคม 2566

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้เปิดชั้นเรียนจำนวน 6 ยูนิท ดังนี้

 

วิชาภาษาอังกฤษ

- วันที่ 27 มิ.ย. 2566 เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทบี 2/2 เรื่อง Counting 11-20 โดยนางสาวชัญญา กิจพานิช

- วันที่ 28 มิ.ย. 2566 เวลา 13.50 น. - 14.40 น. ยูนิทอี 2/1 เรื่อง Sing a song โดยนายภาณุพงษ์ ต่อสกุล

- วันที่ 30 มิ.ย. 2566 เวลา 09.40 น. – 10.30 น. ยูนิทเอฟ 2/2 เรื่อง Cows are fatter than Goats โดยนางสาวมารินทร์ ภูมิคม

- วันที่ 30 มิ.ย. 2566 เวลา 10.30 น. - 11.20 น. ยูนิทดี 2/2 เรื่อง Space heroes โดยนางสาวณัฐณิชา นนทะโคตร

วิชาภาษาญี่ปุ่น

- วันที่ 27 มิ.ย. 2566 เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทเอฟ 1 เรื่อง คำศัพท์วันทั้ง 7 โดยนางสาวภริตา คล้ายแก้ว

- วันที่ 29 มิ.ย. 2566 เวลา 14.40 น. - 15.30 น. ยูนิทอี 1 เรื่อง การถาม-ตอบการรับประทานอาหาร โดยนางสาวภริตา คล้ายแก้ว

 

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี