กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
8 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 1 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 2, ยูนิทบี 2, ยูนิทซี 1, ยูนิทดี 2 , ยูนิทดี 2 ,ยูนิทอี 2,ยูนิทเอฟ 1 ร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาสังคมศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566
เวลา 08.50 น. - 09.40 น. ยูนิทอี 2 เรื่อง โอวาท 3 (ไม่ทำชั่ว) โดยนางสาวอติพร ศรีนวลแสง
เวลา 09.40 น. - 10.30 น. ยูนิทเอ 2 เรื่อง การรักษาความสะอาดในห้องเรียน โดยนางสาวณิชาภัทร ก่อแก้ว
เวลา 10.30  น. - 11.20 น. ยูนิทบี 2 เรื่อง ทำงานดีมีรายได้ โดยนางสาวลักษณาพร ผ่านสุวรรณ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566
เวลา 08.50 น. - 09.40 น. ยูนิทซี 1 เรื่อง ศาสนาคริสต์ โดยนางสาวศศิประภา มุขธรรม
เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทดี 2 เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระบรมราชชนก) โดยนางสาวมินตรา ทิพย์นนท์
เวลา 14.40 น. - 15.30 น. ยูนิทเอฟ 1 เรื่อง ปัญหายาเสพติด โดยนางสาววรางคณา ไสวดี

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี