กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่1 ปีการศึกษา2566
11 กรกฎาคม 2566

         

 

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 10.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)  โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนในวันนี้เกิดขึ้นจากคณะทำงาน PLC ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างแผนฯ   ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ปิลันธนา  ศุภดล  รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์  และอาจารย์ ดร.จิตรลดา ใจกล้า  คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

            - เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “แสนสนุกกับปลาทอง” สอนโดย นางสาวอริศรา เปจะยัง (นักศึกษาปฏิบัติการสอน)

            - เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “ช็อปปิง” สอนโดยนายทักษิณ ขันอ่อน  (นักศึกษาปฏิบัติการสอน)  

            ซึ่งกิจกรรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

            การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 78 คน  (แบบ On-Site จำนวน 48 คน  แบบ Online จำนวน 30 คน)  เข้าสังเกตชั้นเรียนยูนิทเอ จำนวน 22 คน และ ยูนิทดี  จำนวน 56 คน

สถานภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 23 คน และนักศึกษา จำนวน 55 คน

สังกัด/หน่วยงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

4. โรงเรียนธารทองพิทยาคม

5. โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

6. โรงเรียนนางรองพิทยาคม

7. โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

8. โรงเรียนบ้านโป่งเปือย

9. โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี

10. โรงเรียนมุกดาหาร

11. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

12. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

13. สพป.บุรีรัมย์

14. สพป.บุรีรัมย์ 2

15. สพป.บึงกาฬ