ทัศนศึกษายูนิทบี
15 กรกฎาคม 2566

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้นำนักเรียนยูนิทบี 1 และยูนิทบี 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชุน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยวิทยากรในแต่ละฐานให้ความรู้ด้านแมลงชนิดต่าง ๆ ระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางโรงเรียนขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าทัศนศึกษาครั้งนี้