กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่1 ปีการศึกษา2566
15 กรกฎาคม 2566

ในวันอังคารที่  4 กรกฎาคม  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 1 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทซี 1, ยูนิทดี 1 และยูนิทอี 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 08.50 น. – 09.40 น.                  
กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ยูนิทอี 1)
โดยนางสาวกานติมา  สุวรรณศิลป์   เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

เวลา 09.40 น. – 10.30 น.                  
กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1)
โดยนางสาวศุภกานต์  บุญรอด   เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่ กด และแม่ กน

เวลา 10.30 น. – 11.20 น.                  
กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ยูนิทซี 1)
โดยนายชินวัฒน์  อรัญทม   เรื่อง คำประวิสรรชนีย์