กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่1 ปีการศึกษา2566
17 กรกฎาคม 2566

วันที่ 10​ - 11 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 1 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทบี 1 และ​ยูนิทอี 1 โดยร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาศิลปะได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดการเปิดชั้นเรียน ดังนี้

  • วัน​จันทร์​ ที่​ 10 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2566 เวลา 14.40 น -​ 15.30 น.​ ยูนิทบี1 สอนโดย นางสาวรัญญาวี​ เงินมา​ เรื่อง​ ลากเส้นสนุก​
  • วันอังคาร​ ที่ 11 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – ​14.40 น. ยูนิทอี 1 สอนโดย นางสาวอารีรัตน์​ ฦๅแรง เรื่อง ปะติดประดิษฐ์สร้างสรรค์

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี